Tagalog - Infographic

Sahod ng mga Manggagawa

Maaari kang making kwalipikado para sa isang programa na  makakatulong sa nawalang ba-hagi ng iyong sahod dahil sa COVID-19

1. Nabawasan ang aking mga oras dahil sa COVID-19: Mag-file ng claim ng Unemployment In-surance (UI). Nagbibigay ang UI ng bahagi ng iyong sahod kung ang iyong pinapasukan ay na-pahinto ang operasyon o nabawasan ang iyong mga oras.

2. Hindi ako makapagtrabaho dahil ako ay nadiagnosed o na-quarantined: Mag-file ng Disability Insurance (DI) claim. Kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa pagkakaroon o naexposed sa COVID-19 (sertipikado ng isang medikal na propesyonal), ang DI ay nagbibigay ng mga short-term na benepisyo. 

3. Hindi ako makapagtrabaho dahil kailangan kong alagaan ang isang na-diagnosed: Mag-file ng California Paid Family Leave (PFL) claim. Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa anim na linggo ng mga benepisyo sa mga eligible na manggagawa na nangangailangan na lumiban upang alagaan ang isang kwalipikadong miyembro ng pamilya.

4. Ako ay isang magulang at ang pagpapasara ng paaralan ay nakaapekto sa aking anak: Kung hindi ka makakapagtrabaho dahil apektado ang iyong anak sa pagsasara ng paaralan, maaari kang maging karapat dapat o eligible para sa UI. Tumawag sa OLSE Advice Line para matiyak kung karapatdapat o eligible.

5. Saan ako makakapunta upang makahingi ng tulong?: Tumawag sa County ng Santa Clara OLSE Advice Line. Maaari kayong matulungan upang mati-yak ang pagiging karapat-dapat o pagiging-eligible sa mga programang ito.

  • OLSE Advice line: 1 (866) 870 - 7725
  • English, Español, Tiếng Việt, 中文, Tagalog, Visaya

6. Saan ako maaaring mag-aplay para sa mga programang ito? Tumawag sa California Employee Development Department (EDD)

  • Ingles 1 (800) 300-5616
  • Español 1 (800) 326-8937
  • 廣東話 1 (800) 547-3506
  • 普通話 1 (866) 303-0706
  • Tiếng Việt 1 (800) 547-2058
  • TTY 1 (800) 815-9387

Kalkulahin ang iyong mga benepisyo sa sccfairworkplace.org

Karagdagang Mga Resources

I-share sa Facebook!

tagalog-infographic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.