Vietnamese - Infographic

​​Tiền Lương

​Quý vị có thể đủ điều kiện cho một chương trình mà có thể bù đắp một phần tiền lương bị mất của quý vị do COVID-19​

1. Giờ làm việc của quý vị bị cắt giảm vì COVID-19: Điền đơn yêu cầu Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance - UI claim form). UI cung cấp một phần tiền lương của quý vị nếu sở làm của quý vị ngừng hoạt động hoặc số giờ của quý vị bị giảm.

2. Quý vị không thể làm việc vì bị chẩn đoàn nhiễm COVID-19 hoặc bị càch ly kiểm dịch: Điền đơn yêu cầu Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance - DI claim form). Nếu quý vị không thể làm việc do có hoặc tiếp xúc với COVID-19 (được chứng nhận bởi một chuyên gia y tế), DI sẽ cung cấp tiền trợ cấp ngắn hạn.

3. Quý vị không thể làm việc vì quý vị phải chăm sóc người thân đang bệnh nặng: Điền đơn yêu cầu nghỉ phép gia đình có lương của California (California Paid Family Leave - PFL claim form). PFL cung cấp tiền trợ cấp được tối đa sàu tuần cho những người lao động đủ điều kiện cần thời gian nghỉ việc để chăm sóc cho một thành viên gia đình bị bệnh và đủ điều kiện.

4. Quý vị là một phụ huynh và việc trường học đóng cửa ảnh hưởng đến con quý vị: Nếu quý vị không thể làm việc vì con quý vị bị ảnh hưởng bởi việc trường học đóng cửa, quý vị có thể đủ điều kiện nhận UI. Gọi Đường dây tư vấn OLSE Advice Line để được giúp tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

5. Quý vị có thể nhận sự trợ giúp ở đâu? Hãy gọi Đường dây tư vấn OLSE Hotline hạt Santa Clara. Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện cho quyền lợi này không và giúp quý vị đăng ký.​

OLSE Advice Line: 1(866) 870 – 7725

English, Español, Tiếng Việt, 中文, Tagalog, Visayan

6. Quý vị có thể đăng ký cho các chương trình này ở đâu? Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu quyền lợi trực tiếp đến Sở Phàt triển Nhân dụng California (Employee Development Department EDD)

  • English 1(800) 300-5616
  • Español 1(800) 326-8937
  • 廣東話 1(800) 547-3506
  • 普通話 1(866) 303-0706
  • Tiếng Việt 1(800) 547-2058
  • TTY 1(800) 815-9387

Tính tiền trợ cấp của quý vị tại sccfairworkplace.org

Additional Resources

Chia sẻ trên Facebook!

Vietnamese-Infographic

 

 

 

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.